NAFAKA DAVALARI

İhticanıza Uygun Çözümler...

NAFAKA DAVALARI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR 

Kaç çeşit nafaka vardır?

Nafaka, genel olarak bakım nafakası ve yardım nafakası olarak ikiye ayrılır.Bakım nafakası ise kendi içerisinde tedbir nafakası, yoksulluk nafakası ve iştirak nafakası olmak üzere üçe ayrılır.

Eşimle ayrı yaşıyoruz.Boşanma davası açmadan nafaka davası açabilir miyim?Boşanma Davasında önceki Tedbir Nafakası Nedir?

Eş ve reşit olmayan çocuklar için boşanma davası açılmadan da ayrı bir dava olarak nafaka davası açılabilir.

Boşanma davası olmadan açılan nafaka davasının özellikleri nelerdir?Nerede ve nasıl açılır?Hangi delillerle ispatlanır?

Bu tür nafaka davasında başvurma harcı dışında ,yıllık nafaka bedeli(talebi) üzerinde nisbi harç alınır. Görevli Mahkeme , Aile Mahkemesidir.Nafakaya hükmedilebilmesi için eşin ayrı yaşamakta haklı olduğunu her türlü delil ile ispat etmesi gerekir.(genel ve özel boşanma sebeplerinden biri olabilir.) - Hükmedilecek nafaka tarafların sosyal ve ekonomik şartlarına uygun olmalıdır. Nafakanın davanın açıldığı tarihten itibaren hükmedilir. Tedbir nafakasından sonra boşanma davası açılır ise her iki dosya birleştirilebilir.

Kocam işsiz boşanma davası açmadan nafaka davası açsam nafaka alabilir miyim?

Alabilirsiniz.Çünkü,kocanın bakım borcu mutlak olduğu için işsiz olması nafakaya hükmedilmesine engel değildir. (Çalışamayacak derecede Hasta ve sakat olması, askerlik görevini yapıyor bulunması-hiçbir mal varlığı yok ise-,v.b. istisnalar hariç)

Nafaka alacağı mirasçılara geçer mi?

Nafaka alacaklısını ölmesi üzerine nafaka alacağı mirasçılara geçmez.

Çocuklara verilen tedbir nafakası ne zamana kadar geçerlidir?

Çocuklar için verilen tedbir nafakası reşit olana kadar geçerlidir.

Boşanma Davasıyla birlikte talep edilen Tedbir Nafakası Nedir?

Türk Medeni Kanunu 169. maddesi ile hüküm altına alınmıştır. Buna göre:"Boşanma veya ayrılık davası açılınca hâkim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri re'sen alır.

Boşanma davası ile birlikte tedbir nafakası talep ettim nafaka ne zaman başlar?

Tedbir nafakası Boşanma davası tarihinden başlayıp hükmün kesinleştiği tarihe kadar geçerli olmak üzere hükmedilir.

Boşanma davası açarken tedbir nafakası istemedim sonradan isteyebilir miyim?

Bu tür tedbir nafakasında da feragatin önemi yoktur. İlk duruşma nafaka istemeyen eş ileri ki duruşmalarda isteyebilir. Doğmamış nafakadan(haktan) feragat mümkün değildir. Tedbir nafakasını boşanma davası ile birlikte yada yargılamanın her aşamasında eş kendisi ve çocukları için isteyebilir. ayrı yaşamakta haklı olduğunu ispat etmek zorunda değildir. Çünkü boşanma davasının varlığı ayrı yaşamakta eşlerin haklı olduğunu gösterir.

Tedbir nafakası miktarı neye göre belirlenir?Nafaka miktarını çok talep etsem faydası olur mu?

Tedbir nafakası miktarı belirlenirken, barınma, yiyecek, giyecek, eğitim, öğretim, tedavi, cep harçlığı ve sigorta primleri gibi giderler dikkate alınacak ve eşlerin ekonomik ve sosyal durumları ile hakkaniyet esasları göz önünde bulundurulacaktır.Bu nedenle yüksek miktarlarda nafaka talep etmenin karara bir etkisi olmaz.Nafakaya Türk Lirası üzerinden karar verilecektir. Tarafların açıkça anlaşmaları halinde yabancı para üzerinden de karar verilebilecektir.

İlk duruşmada yüksek miktarda nafakaya hükmedildi sonradan işsiz kaldım bu miktar değişebilir mi?

Değişebilir.Çünkü,nafakaya ilişkin ilamlar hukuki bakımdan mutlak anlamda kesin hüküm teşkil etmediğinden tarafların ekonomik ve sosyal durumlarındaki değişime göre nafaka miktarı arttırılabilecek veya azaltılabilecektir. Yine bu artırım veya azaltma kararı dava tarihi itibariyle hüküm ifade edecektir. Müşterek çocuklar için hükmedilen tedbir nafakası, çocuk ergin oluncaya kadar devam eder. Çocuğun ergin olduğu tarihte tedbir nafakası kendiliğinden ortadan kalkar.

Yoksulluk nafakası nedir?kanuni düzenlemesi nasıldır?

Yoksulluk nafakası Türk Medeni Kanunu 169. maddesi ile hüküm altına alınmıştır. Buna göre:"Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz.

Boşanma davası sırasında bağlanan tedbir nafakası boşanma kararından sonra hangi adı alır?

Tedbir nafakası boşanma kararından sonra yoksulluk nafakası olarak devam eder.Yani yoksulluk nafakası boşanma davasında boşanma kararı verilmesinin ardından taraflardan birinin yoksulluğa düşmesi halinde verilen nafakadır. Yoksulluk nafakasında amaç, boşanma gerçekleştiğinde yoksulluğa düşecek olana tarafı bir nevi koruma altına almaktır. Bu hali ile yoksulluk nafakası, yükümlüsüne verilmiş olan bir tazminat ya da müeyyide niteliğinde değildir. Aslında yoksulluk nafakasının amaçlarında birisi de, evlilik birliğinin devem ettiği dönemde, eşlerin bir birine karşı olan bakım ödevinin, evlilik birliğinin ortadan kalkması durumunda da devam ettirilmesini sağlamaktır.

Nafaka da kusur önemlimidir?

Evet önemlidir.Nafaka isteyen eşin kusurunun diğer eşten fazla olmaması gerekir. - Yani asli kusurlu olmamalıdır. Eşit kusur halinde de nafakaya hükmedilebilir.

Boşanmak isteyen eş hangi hallerde yoksul olarak kabul edilip yoksulluk nafakasına hükmedilir?

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 11/03/2009 gün ve 2009/2-73 Esas ve 2009/118 Karar sayılı kararında; "yeme, giyinme, barınma, sağlık, ulaşım, kültür, eğitim" gibi bireyin maddi varlığını geliştirmek için zorunlu ve gerekli görülen harcamaları karşılayacak düzeyde geliri olmayanların yoksul kabul edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Boşanma davasında çocuklar bana verildi.Eşim çocuklar için nafaka ödeyecek mi?

Medeni Kanun müşterek çocuğun velayeti kendisine verilmeyen diğer tarafa da gücü oranında "çocuğun bakımı ve eğitimi ile ilgili giderlere" katılma yükümlülüğü vermiştir.Bu itibar ile çocuk kendisine bırakılmamış taraf, çocuğun bakımı ve yetiştirilmesi için bir para ödeyecektir.Bu nafakaya uygulama da iştirak nafakası denilmektedir.

İştirak nafakasının kanuni düzenlemesi nasıldır?

İştirak nafakası Türk Medeni Kanunu 182 maddesi 2. ve 3. fıkraları ile hüküm altına alınmıştır. Buna göre:"Velayetin kullanılması kendisine verilmeyen eşin çocuk ile kişisel ilişkisinin düzenlenmesinde, çocuğun özellikle sağlık, eğitim ve ahlak bakımından yararları esas tutulur. Bu eş, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorundadır.Hâkim, istem halinde irat biçiminde ödenmesine karar verilen bu giderlerin gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir."

Boşanma davasında çocukların velayeti bana verilirse eşim ne kadar nafaka ödeyecek?

İştirak (Katılım nafakasının) miktarını hakim takdir yetkisine dayanarak serbestçe belirler.Hakim iştirak nafakasını belirlerken nafaka ödeyecek olan tarafın mali gücünü,çocuğun ihtiyaçlarını ve çocuk kendisine bırakılmış olan tarafın ekonomik durumunu dikkate almak zorundadır.

Müşterek çocuğumuz benim yanımda nafaka talep etmedim Hakim nafakaya hükmeder mi?

Yargıtay'ın yerleşmiş içtihatlarına göre hakim,iştirak nafakasına resen, yani bu yolda bir talep olmasa dahi kendiliğinden hükmetmek ile yükümlüdür

Çocuklar için hükmedilen iştirak nafakası ne zamana kadar devam eder?

İştirak nafakası, velayet hakkında mahkeme hükmünün kesinleştiği tarihten başlayarak çocuğun ergin olduğu güne kadar devam eder.

Çalışmıyorum çocuğuma nafaka ödemeyecek durumdayım ne yapmalıyım?

Çalışamayacak durumda olan, malı ve geliri bulunmayan anne veya baba iştirak nafakası ile sorumlu tutulamaz. Kanun 331. maddede "Durumun Değişmesi" hususunu düzenlemiştir: Buna göre:"Durumun değişmesi halinde hâkim, istem üzerine nafaka miktarını yeniden belirler veya nafakayı kaldırır."

Maddi gücüm azaldı nafaka miktarını azaltabilir miyim?İşsiz kaldım nafaka ödeyemiyorum ne yapmalıyım?

Buna göre gerek iştirak gerekse yoksulluk nafakasının artırılması veya azaltılması, ödeme gücü, hayat koşullarının değişmesi nedeniyle hâkim tarafından belirlenen nafaka miktarının belirlenmesi veya nafakanın tamamen kaldırılması mümkündür. Yargıtay'a göre:"Nafakanın artırılması veya azaltılmasına dair tarafların istemlerinin mahkeme tarafından kabulü halinde bu yeni miktar, dava tarihinden geçerli olmak üzere hükme bağlanacaktır.

Anne ve babama,dedeme nineme nafaka davası açabilir miyim? Çocuklarıma torunuma nafaka davası açabilirmiyim? Yardım nafakası nedir kanunda nasıl düzenlenmiştir?

Hepsinin cevabı evettir.Çünkü herkes yardım edilmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan altsoy(çocuklar,torunlar), üstsoy(anne,baba,dedeler,nineler) ve kardeşlere, talep halinde dava tarihinden itibaren geçerli olmak üzere nafaka ödemek zorundadır. MK'nın 364. maddeleri uyarınca "Herkes yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan üstsoyu ve altsoyu ile kardeşlerine nafaka vermekle yükümlüdür. Kardeşlerin nafaka yükümlülükleri refah içinde bulunmalarına bağlıdır."

Kardeşimden nafaka talep edebilir miyim?

Talep edebilirsizin.Ancak yardım nafakası davası, mirasçılıktaki sıra göz önünde tutularak açılır.Yani öncelikle altsoya,daha sonra üstsoya sonrasında ise kardeşlere karşı açılabilir. Kardeş aleyhine yardım nafakasına hükmedilmesi için ödeyecek olan kardeşin refah içinde bulunması gerekmektedir. Altsoy ve üstsoy aleyhine hükmedilecek nafakada ise ödeyecek olanın refah içinde olması şartı yoktur.Yardım nafakası 5 yıllık zamanaşımı süresine tabidir. Yardım Nafakası davasında yetkili mahkeme taraflardan birisinin yerleşim yeri mahkemesidir.

Yazılarımız

Randevu Talebi