İŞE İADE DAVALARI

İhticanıza Uygun Çözümler...

İşe iade davaları yeni iş kanunumuz ile birlikte hukukumuza girmiş olan bir kavramdır. İş kanununun 20.maddesinde düzenlenmiştir.Buna göre;İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava açabilir.
Feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. İşçi, feshin başka bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde, bu iddiasını ispatla yükümlüdür.
Dava seri muhakeme usulüne göre iki ay içinde sonuçlandırılır. Mahkemece verilen kararın temyizi halinde, Yargıtay bir ay içinde kesin olarak karar verir.

İŞE İADE DAVALARI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

İşe iade davası açmak istiyorum.Şartları nelerdir? 

İşe iade davası açabilmek iş kanunumuzda belirli şartlara bağlanmıştır.Yoksa her işten çıkarılan işçi işe iade davası açamaz.Buna göre;

1. Öncelikle işçinin iş Sözleşmesinin İş Kanunu'na veya Basın İş Kanunu'na tabi Olması gerekir.
2.İş sözleşmesinin belirsiz süreli olması gerekir.
3.İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Feshedilmesi gerekir.
4.İşçinin Altı Ay Kıdeminin Bulunması gerekir.
5.İşçinin çalıştığı işyerinin Otuz veya Daha Fazla İşçi Çalıştıran Bir İşyeri Olması gerekir.
6.İşveren Vekili Statüsünde Olmamak gerekir.

İşe iade davası açmak için belirli bir süre var mıdır?

Evet vardır ve bu süre hak düşürücü bir süredir. İş K. m. 20/1 uyarınca, iş sözleşmesi feshedilen işçi, geçersiz olduğunu düşündüğü fesih bildiriminin tebliğinden itibaren bir ay içinde işe iade davası açmalıdır. İşçi için dava açma süresinin başlangıcı feshin tebliğ tarihidir. Dava açma süresi hak düşürücü süre olduğundan hakim tarafından re'sen dikkate alınması gerekmektedir. İşverenin ihbar önelli fesih bildirimi yapması durumunda; işçinin iş sözleşmesi, fesih bildiriminin işçiye bildirilmesiyle değil, işçinin kıdemine göre geçmesi gereken ihbar öneli sonunda feshedilmiş sayılır.

İşe iade davası açtım.Davamı ispatlamak zorunda mıyım ispat yükü kimdedir?

4857 sayılı iş kanunun 20.maddesi gereği işe iade davalarında feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükü DAVALI OLAN İŞVERENDEDİR.Ancak işçi İşçi, feshin başka bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde, bu iddiasını ispatla yükümlüdür..

İşe iade davasını kazandım.Sonucu ne olur?

İşe iade davasının kabulü halinde, işçinin iş aktinin feshinin geçersizliğine ve işe aynı şartlarda ve aynı yerde iadesine karar verilir.Ayrıca kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları ödenir.

İşe iade davasını kazandım.İşe iademi sağlamak için işverene ne zaman başvurmalıyım?

İşe iade davasının kazanılması sonrasında işveren başvurup işe iade talebinde bulunabilmek için mutlaka işe iade kararının kesinleşmesi gerekmektedir.Karar kesinleşmediği sürece işveren başvuru yapılamaz.Kararın kesinleşmesi ise ya temyiz edilmeksizin ya da temyiz edildiği takdirde Yargıtay ın onama kararı vermesiyle olur.Eğer karar, tefhimden(kararın yüze okunmasından) itibaren 8 günlük süre içerisinde taraflarca temyiz edilmezse kesinleşir.Bu takdirde kesinleşme tarihinden itibaren 10 gün içinde işverene işe iade için başvurulması gerekmektedir.Eğer karar davanın taraflarından biri tarafından temyiz edilirse bu kez Yargıtay'ın onama kararının işçi veya vekille temsil edilmişse vekiline tebliği tarihinden itibaren on işgünü içinde işverene başvuru zorunludur.

İşverene işe iade talebi hangi yolla yapılmalıdır?

Bu konuda kanuni bir zorunluluk yoktur.İşe iade başvurusu yazılı veya sözlü olarak yapılabilir ancak ispat açısından noter kanalıyla yapılacak bir bildirimin çok daha uygundur.

İşe iade davası devam ederken işveren işçiyi işe başlatırsa davanın sonucu ne olur?

Bu durumda dava neticesiz kalır.Ancak mahkeme, işçinin boşta geçen ücreti ve diğer hakları bakımından bir karar verir.

İşe iade davasını kazandım işverene yasal süresi içinde başvurdum işveren beni ne kadar sürede işe başlatmalı?

Bu durumda işverenin 30 günlük süre içinde işe iade davasını kazanan işçiyi işe aynı şartlarda ve aynı pozisyonda başlatması gerekir.İşçi aynı işverenin değişik işyerinde çalışmak zorunda değildir.Böyle bir durumda işçi işe başlatma davetini reddedebilir.

İşe iade davasını kaybettim neticesi ne olur?

İşe iade davasının mahkemece reddi halinde,artık aynı işyerinde çalışamazsınız.Ayrıca davayı kaybettiğinizden karşı taraf kendisini vekille temsil ettirdiği takdirde karşı tarafın vekalet ücretini ve yargılama giderlerini ödersiniz.Bunun dışında işçilik haklarınızı ayrı bir dava ile talep edebilirsizin.

 

 

Yazılarımız

Randevu Talebi